பதிவு கட்டணம் இலவசம். ஸ்ரீ அங்காள ஈஸ்வரி துணை புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
 
01.01.2015 முதல் - ஜாதகம்; 1- க்கு 50 ரூ- மட்டுமே சிறப்புசலுகையாக 5 ஜாதகம் எடுப்பவருக்கு 1 ஜாதகம் இலவசமாக வழங்கப்படும்

 
 
முன்னுரிமை மணமகன்
 • Ð.Re;jh;uh[;
  ( M16710 )
  jpUkzkhfhjtu;
  16/03/1983
  ehAL
  BABL
 • Ì.Ì.me;Njhzp gh];fh;
  ( M7035 )
  jpUkzkhfhjtu;
  02/09/1981
  ehlhh;
  10th
 • Ò.Nty;uh[;
  ( M13671 )
  jpUkzkhfhjtu;
  19/09/1983
  ehlhh;
  M.COM
 • Ð.ehfehj;
  ( M3237 )
  jpUkzkhfhjtu;
  31/03/1978
  gps;iskhh;
  MCA
 • jpNd\;FkhH
  ( M23699 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/05/1987
  tp];tfh;kh
  BE(EEE)
 • Õ.cjaFkhh;
  ( M24141 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/11/1987
  ehAL
  10TH
 • Õ..Kj;Jf;Fkhh;
  ( M28472 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/08/1978
  gps;iskhh;
  DME
 • Ã.uhkfpU\;zd;
  ( M1231 )
  jpUkzkhfhjtu;
  27/04/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.SC,MBA
 • É.KUfd;
  ( M28964 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/05/1985
  ahjth;
  DIPLOMA ECE
 • Õ.Re;ju %h;j;jp
  ( M28026 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/05/1987
  gps;iskhh;
  DECE, B.TECH
 • É.nrhh;zKj;Ju[;
  ( M29010 )
  rl;lg;gb tptfhuj;J Mdtu;
  18/04/1976
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MA,M.PHILL,PHD
 • Ò.RNu\;GhG
  ( M29015 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/03/1985
  nrl;bahh;
  DME
 • Ò.jz;B];tud;
  ( M29022 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/01/1991
  Nrh;thh;
  ITI,B.B.A
 • Ì..[];bd; N[hrg;
  ( M29037 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/03/1984
  gps;iskhh;
  10TH
 • Õ.eapdhu;
  ( M23811 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/12/1975
  gps;iskhh;
  B.COM
 • Æ..ghyh[p
  ( M29054 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/08/1986
  ehAL
  10TH
 • Ð..Kfk;kJ ,g;uh`pk;
  ( M29059 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/09/1985
  K];yPk;
  MBA.,PGDCA.,CRA
 • Ô..rutzf;Fkhh;
  ( M29071 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/01/1986
  Nrh;thh;
  MBBS
 • Õ..uh[h
  ( M29080 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/06/1984
  fs;sh;
  B.COM.,M.COM.,D.COOP.,T.DED
 • Ã.khhpKj;J
  ( M29096 )
  jpUkzkhfhjth; "
  07/05/1988
  gps;iskhh;
  10
 • Å.Ï.khhpnry;iyahgpuG
  ( M29101 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/04/1984
  gps;iskhh;
  B.A.,B.L
 • Ã.rq;fh;fNz\;
  ( M29100 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/08/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.SC.,M.ED
 • Ï.JiuKUfd;
  ( M29102 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/02/1980
  nrl;bahh;
  M.SC.,PSYC.,CMTS.,DCA
 • Ð.rutzd;
  ( M29103 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/02/1984
  gps;iskhh;
  DIPLOMA
 • Ð.Rg;ukzpad;
  ( M29109 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/06/1983
  gps;iskhh;
  10TH
 • Ï.NrhkRe;juk;
  ( M29108 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/08/1980
  gps;iskhh;
  10TH
 • Ô.rrpf;Fkhh;
  ( M29107 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/05/1990
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  10TH
 • Õ.uh[h
  ( M29115 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/05/1986
  NjNte;jpuFy Ntshsh;
  MBA
 • Ô..tpf;Nd\h;
  ( M29129 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/07/1986
  gps;iskhh;
  M.B.A
 • Ö..ghz;bnry;tk;
  ( M29142 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/03/1987
  Nrh;thh;
  +2
 • Ã.Ï..gh];fh;
  ( M29141 )
  jpUkzkhfhjth; "
  04/01/1975
  ehAL
  DIPLOMO
 • Í..fhsp];tud;
  ( M29147 )
  jpUkzkhfhjth; "
  28/03/1983
  Nrh;thh;
  8
 • Õ.RNu\; Fkhu;
  ( M3180 )
  jpUkzkhfhjtu;
  15/10/1974
  nrl;bahh;
  DECE
 • Í.fUg;grhkp(v)fz;zd;
  ( M29076 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/07/1988
  ehlhh;
  B.COM,M.B.A
 • Ò.rptuhkfpU\;zd;
  ( M29215 )
  jpUkzkhfhjth; "
  00/10/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E,M.E.,
 • Ö.ghy;uh[;
  ( M29222 )
  jpUkzkhfhjth; "
  29/07/1985
  NjNte;jpuFy Ntshsh;
  DEEE
 • Ø.NjtMde;j;
  ( M29237 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/02/1985
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.B.E(ECONOMICS)
 • É.fpU\\;zrhkp
  ( M29240 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/06/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.COM
 • Ä.gpurd;d ghG
  ( M29244 )
  jpUkzkhfhjth; "
  01/10/1985
  ehAL
  B.SC.,
 • Ô.nghd;khhpahg;gd;
  ( M29248 )
  jpUkzkhfhjth; "
  09/04/1984
  ehlhh;
  BSC.,MBA
 • Ä..rjP];
  ( M29246 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/06/1986
  gps;iskhh;
  M.D
 • Í.ckhrq;fh;
  ( M29217 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/04/1984
  nrl;bahh;
  DCE,DIPLOMA
 • Ò..re;jpuNrfh;
  ( M28912 )
  jpUkzkhfhjth; "
  21/02/1987
  ehlhh;
  BE(MIET)
 • Õ.mde;juhkfpU];zd;
  ( M29270 )
  jpUkzkhfhjth; "
  29/04/1987
  gps;iskhh;
  BSC,MBA
 • Ë.jkpo;nry;td;
  ( M29280 )
  jpUkzkhfhjth; "
  16/06/1984
  ehAL
  MSCMPHIL(CS&IT)
 • Í.MWKfk;
  ( M29283 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/03/1989
  gps;iskhh;
  M.TECH
 • Ä.tpf;Nd\;
  ( M29128 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/09/1985
  ehAL
  B.TECH
 • Ð.re;Njh];Fkhh;
  ( M29315 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/04/1973
  ehAL
  B.SC,M.A,M.B.A,M.PHIL,(PH.D)
 • Ô.rutzd;
  ( M27958 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/08/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE, MBA
 • Ô.tp[a;Mde;j;
  ( M23924 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/09/1985
  gps;iskhh;
  BE EEE,MS(ENGINEERING)
 • Õ.mNrhf;
  ( M29329 )
  jpUkzkhfhjth; "
  09/10/1980
  ehAL
  M.C.A.M.B.A
 • Ö.jhNkhjufz;zd;
  ( M29331 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/12/1986
  ehAL
  B.TECH
 • Ð.fhh;j;jpf;
  ( M29361 )
  jpUkzkhfhjth; "
  26/09/1987
  kwth;
  D.M.E.,
 • Ï..nry;tFkhh;
  ( M29353 )
  jpUkzkhfhjth; "
  30/01/1986
  ahjth;
  10TH
 • Ò..rutzd;
  ( M29377 )
  jpUkzkhfhjtu;
  00/09/1976
  tp];tfh;kh
  M.A TALLY DCA
 • Ì..RFkhwd;
  ( M29389 )
  jpUkzkhfhjth; "
  26/12/1976
  Kjypahh;
  B.A
 • Õ..nre;jpy;Fkhh;
  ( M29383 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/08/1985
  gps;iskhh;
  B.TECH
 • Ð..fz;zd;
  ( M29382 )
  jpUkzkhfhjth; "
  10/11/1983
  Nrh;thh;
  M.SC
 • Ì..rpd;dj;jk;gp gftjpuh[;
  ( M29419 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/05/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E., EEE
 • Ï.nre;jpy;gh];fh;
  ( M29431 )
  jpUkzkhfhjtu;
  23/06/1981
  Mjp jpuhtplh;
  M.A,ML.SC.M;PHIL
 • Ï..gukrptk;(v)rptk;
  ( M29443 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/05/1986
  nrl;bahh;
  10TH
 • Ï..tpNdhj;Fkhh;
  ( M29444 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1983
  Nrh;thh;
  MCA
 • Ï..kJ#jdd;
  ( M29445 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/02/1976
  gps;iskhh;
  D.E.C.E
 • Ï.tPughz;b
  ( M29440 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/03/1988
  ehlhh;
  10TH
 • Õ..fhh;j;jpNfad;
  ( M29455 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/11/1988
  gps;iskhh;
  B.E,(E.C.E)
 • Õ..mutpe;jd;
  ( M27911 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/06/1985
  tp];tfh;kh
  B.E (ECE) MBA
 • É.rq;fH
  ( M21537 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/02/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BA
 • Õ.fdfuh[;
  ( M22538 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/04/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(EEE)
 • É..RNu\;
  ( M29481 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/12/1977
  ehlhh;
  B.A
 • n[arz;Kfk;
  ( M29488 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1984
  gps;iskhh;
  B.E
 • Ï..njd;wy;Kj;JFkhh;
  ( M29502 )
  jpUkzkhfhjth; "
  17/07/1986
  kwth;
  DIPLOMO IN B.A ME
 • Å.uhN[];
  ( M29501 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/06/1982
  kwth;
  M.S.W
 • Ø.KUNfrd;
  ( M29508 )
  jpUkzkhfhjth; "
  19/12/1983
  Nrh;thh;
  10TH
 
முன்னுரிமை மணமகள்
 • Ì..\h;dpfh
  ( F29081 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/03/1987
  fs;sh;
  UG MBBS
 • Ï..Mh;j;jp
  ( F29111 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/07/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.COM
 • Ô.epjh;rdh
  ( F29118 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/03/1990
  ahjth;
  B.TECH
 • É.NyhNf];thp
  ( F29140 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/03/1993
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.TECH
 • É..Nkhdpfh
  ( F28804 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/07/1991
  ehlhh;
  ME.CSE
 • Ô.Nyhfehafp
  ( F29224 )
  jpUkzkhfhjth; "
  09/02/1990
  ehAL
  BSC,(CHEMISTRY)M.B.A(H.R.M)
 • Í.kPuhee;jpdp
  ( F29239 )
  jpUkzkhfhjth; "
  18/08/1993
  ehAL
  B.TECH(BIO MEDICAL)
 • Ò.gpNukh
  ( F29267 )
  jpUkzkhfhjth;
  15/08/1988
  gps;iskhh;
  B.A.,BED
 • Ä.uk;ah
  ( F29316 )
  jpUkzkhfhjth;
  30/12/1991
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.TECH(ECE)
 • Î.fhsP];thp
  ( F29317 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/08/1990
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.B.A,M.B.A
 • Ô..ckhkNf];thp
  ( F29448 )
  rl;lg;gb tptfhuj;J MdtH;
  16/02/1987
  ehAL
  B.COM
 • Ì..N`khtjp
  ( F29439 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/12/1989
  ehAL
  BE (EIE)
 • Ô..Kj;Jnyl;Rkp
  ( F29487 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/11/1986
  gps;iskhh;
  MCA
 
 
90-A, புதுஜெயில் ரோடு,
மதுரை கோட்ஸ் எதிர்புறம் மாடியில்,
மதுரை-16, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
PHONE: 0452-4250666 , 9790662324
sribalamuruganmatrimony@yahoo.com
WWW.SRIBALAMURUGANMATRIMONY.COM
 
 
gps;iskhh;  (4033)
nrl;bahh; (3644)
ehlhh; (2981)
ehAL (2826)
tp];tfh;kh (1895)
Mjpjpuhtplh; (1548)
Nrh;thh; (1331)
ahjth; (1317)
kWkzk; (852)
fs;sh; (603)
kwth; (465)
Kjypahh; (281)
ehlhu; (253)
td;dpah; (198)
gpuhkpd; (194)
nul;bahh; (173)
fTz;lh; (161)
mUe;jjpah; (146)
K];yPk; (120)
kUj;Jth; (100)
%g;gdhu; (85)
tPu irtk; (69)
tz;zhh; (31)
Ntshh; (29)
ehah; (28)
ehaf;fh; (22)
fs;;sh; (19)
%];yPk; (7)
ts;Sth; (4)
rhypah; (4)
Fwth; (4)
Iah; (2)
cilahh; (2)
ehlhh; (1)
MrHhp (1)
Nghah; (1)
 
COPY RIGHT 2012 © SRI BALAMURUGAN MATRIMONY