பதிவு கட்டணம் இலவசம். ஸ்ரீ அங்காள ஈஸ்வரி துணை புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
 
நமது ஸ்ரீ பால முருகன் திருமண தகவல் சேவை மையத்தின் மூலமாக 30.10.14 –tpahod; கிழமை திருமணம் முடிக்கும் gp.rjP];Fkhh; gp.<.(ntl;];) v];.ckhghujp மணமக்களை வாழ்த்துகிறோம்

 
 
முன்னுரிமை மணமகன்
 • Í.Kj;Juh[;
  ( M17157 )
  jpUkzkhfhjtu;
  20/06/1984
  ehAL
  BE (EEE),
 • Ã.Mde;j;Fkhh;
  ( M17616 )
  jpUkzkhfhjtu;
  04/01/1977
  ehAL
  MBA.,
 • Ô.fNzr%h;j;jp
  ( M15856 )
  jpUkzkhfhjtu;
  01/05/1980
  ehlhh;
  BE(CIVIL)
 • Í.fPh;j;jpthrd;
  ( M11231 )
  jpUkzkhfhjtu;
  11/03/1984
  gps;iskhh;
  MCA,
 • Ï.itj;jP];tud;
  ( M3149 )
  tpthfuj;J Mdtu;
  25/03/1981
  tp];tfh;kh
  MBA,PDPMD,DPT
 • ÏÒ.,sq;Nfhtd;
  ( M18620 )
  jpUkzkhfhjtu;
  26/10/1980
  gps;iskhh;
  D.Pharm.,B.Pharm.,
 • Ð.fpU\;zd;(v)ehuhazd;
  ( M21566 )
  jpUkzkhfhjtu;
  09/10/1979
  gpuhkpd;
  10TH
 • Ö.Rg;gpukzpad;
  ( M3940 )
  tpthfuj;J Mdtu;
  08/06/1972
  gps;iskhh;
  ITI
 • tpNtfhde;jd;
  ( M19006 )
  jpUkzkhfhjtu;
  30.9.1983
  gps;iskhh;
  DME
 • Ä.Nty;KUfd;
  ( M5545 )
  jpUkzkhfhjtu;
  14/12/1977
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.COM,MBA
 • Ô.re;Njh\;Fkhh;
  ( M18156 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/11/1982
  ehAL
  MCA.(ANNA UNIVERSITY)
 • Ï..tpNdhj; NfrthY
  ( M27849 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/03/1985
  ehAL
  M.A., B.L., B.P.ED.,
 • Ò..ghyFU (v) kzpfz;ld;
  ( M27915 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/06/1987
  ehAL
  EEE(B.TECH)
 • Ð.tpf;Nd\;
  ( M21648 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/05/1984
  ehAL
  DIPLOMO
 • Å..ghyehuazd;
  ( M13943 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/04/1985
  ehAL
  BE,
 • Í.Ô..kzpfz;ld;
  ( M28090 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/03/1984
  kwth;
  10TH, ITI
 • Ø..nre;jpy; fz;zhapuk;
  ( M28095 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/05/1986
  gps;iskhh;
  MCA
 • Õ..rz;KfNty;
  ( M28098 )
  jpUkzkhfhjth;
  15/09/1976
  ehlhh;
  5TH
 • Ï..g+ghyfpU\;zd;
  ( M28121 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/02/1986
  ehAL
  B.SC.,MCA
 • Ç..Nfhgpehj;
  ( M28099 )
  jpUkzkhfhjth;
  15/12/1986
  nul;bahh;
  B.E(ECE)
 • Ì..fNz\;Fkhh;
  ( M28079 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/09/1985
  gps;iskhh;
  BE(CIVIL)
 • Ö..n[aghy;
  ( M28119 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/01/1981
  gps;iskhh;
  B.COM.,D.C.TECH
 • Õ..gpurhj;
  ( M27927 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/01/1988
  gps;iskhh;
  DIPLOMO
 • Ô.tPurutzd;
  ( M23954 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/02/1985
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLOMA IN CIVIL,ADD.COURSES IN SINGAPORE
 • Õ..tpf;Nd\;tud;
  ( M28159 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/03/1989
  kwth;
  B.A
 • Ò.gputpd;Fkhh;
  ( M28191 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/10/1985
  fTz;lh;
  B.COM, CA
 • Ð.Mirj;jk;gp
  ( M28023 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/04/1980
  kwth;
  B.E(IT)
 • Ï.ntq;fNl\;
  ( M28144 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/03/1988
  nrl;bahh;
  10
 • Ø.,sq;Nfhtd;
  ( M1829 )
  jpUkzkhfhjtu;
  06/11/1981
  Mjp jpuhtplh;
  10TH
 • Å.Nfhl;il rhkp
  ( M3420 )
  jpUkzkhfhjtu;
  05/11/1985
  fs;sh;
  BA
 • Æ.Ô Ô.fhh;j;jpNfad;
  ( M28162 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/09/1987
  gps;iskhh;
  M.D.S
 • É.rq;fh;
  ( M24004 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/12/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  I.T.I
 • Ò.Ö.tp[a; ghz;b
  ( M28184 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/05/1986
  ehlhh;
  ITI
 • Ô.Ï..eNue;jpuFkhh;
  ( M28199 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/06/1989
  njYq;FMrhhp
  B.TECH
 • Ã..Kj;Jf;Fkhh;
  ( M28187 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/12/1985
  Kjypahh;
  B.E(EEE)
 • Õ.rutzd;
  ( M3626 )
  jpUkzkhfhjtu;
  23/09/1983
  tp];tfh;kh
  PG DIPLOMA IN SAFETY
 • Ï.uh[_
  ( M15996 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/08/1985
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(EEE),MBA(HR)
 • Ô..gpujPg;rj;auh[;
  ( M28186 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/04/1985
  ehlhh;
  MCA
 • Õ..kzpfz;ld;
  ( M28185 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/05/1979
  ehlhh;
  9TH
 • Ô..uh[;Fkhh;
  ( M28226 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/05/1985
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MBBS
 • Ô..uh[;Fkhh;
  ( M28158 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/04/1981
  Nrh;thh;
  BA., BL
 • Õ.guNk];tud;
  ( M5716 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/09/1964
  gpuhkpd;
  BA
 • Õ.uhkehjd;
  ( M19038 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/04/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.SC,M.PHIL(BOTANY),B.ED
 • Õ.Ä.fhh;j;jpf;
  ( M28247 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/11/1984
  ehlhh;
  B.COM
 • Ã..`hpjh];
  ( M28240 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/06/1971
  ehAL
  10TH
 • ×.rr;rpjhde;jk;
  ( M28249 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/09/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MSC.,M.PHIL
 • Ö..rutzf;Fkhh;
  ( M28262 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/11/1985
  NjNte;jpu Fy Ntshsh;
  B.E
 • Ï..mutpe;jd;
  ( M28307 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/10/1983
  ehAL
  10TH
 • Ð..ml;irah
  ( M28289 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/06/1986
  ehAL
  10
 • Õ..fhh;j;jpfz;zd;
  ( M28300 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/04/1984
  gps;iskhh;
  B.A (ENG, LIT)
 • Ä.Ï..uhN[];
  ( M28290 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/05/1982
  gps;iskhh;
  MSC(CT)PGHRO,MBA,M.PHIL
 • Ï.kjpthzd;
  ( M24054 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/06/1977
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B,TECH, ME, PHD (U.S.A)
 • Ï..khhp];tud;
  ( M18965 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/05/1984
  ehlhh;
  +2
 • Õ..rf;jpghyd;
  ( M28276 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/05/1985
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  12TH
 • Õ..tp[auh[;
  ( M28282 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/09/1987
  fs;;sh;
  M.TECH
 • Õ..etePjd;
  ( M28281 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/02/1985
  nrl;bahh;
  B.E
 • Æ..mUz; gpuhd;rp];
  ( M28339 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/09/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MCA
 • Å..uh[Nfhghy;
  ( M28338 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/02/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLOMO
 • Ï..rjP];Fkhh;
  ( M28342 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/10/1985
  gps;iskhh;
  DIPLAMO ENGINEERING
 • Ø.fhh;j;jpNfad;
  ( M13165 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/06/1984
  ehAL
  BCOM,FOODTECHNOLOGY
 • Ò.Õ.Atuh[;
  ( M21773 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/06/1983
  nrl;bahh;
  MCA
 • É..tpf;Nd\\;
  ( M28301 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/11/1987
  Nrh;thh;
  B.E (ECE)
 • Ô..fz;zgpuhd;
  ( M28357 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/08/1976
  ehAL
  +2, DCA
 • fz;zd;(v)rptFkhh;
  ( M28356 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/06/1970
  gps;iskhh;
  ITI
 • Õ..uhkr;re;jpud;
  ( M28305 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/01/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BBA
 • Ï..fTjk;
  ( M28407 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/04/1989
  gps;iskhh;
  B.COM
 • Ï..Nfhgpehj;
  ( M28394 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/08/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E, MBA., D.E.C.E.,
 • Ã..Kj;jurd;
  ( M28368 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/05/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  D.EEE
 • Ï..fhh;j;jpf;Fkhh;
  ( M28382 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/09/1984
  tp];tfh;kh
  B.E
 • Ò..re;jpuNkhfd;
  ( M28373 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/06/1983
  ehAL
  +2
 • É..Mde;j;
  ( M28318 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/03/1989
  ehAL
  B.TECH CHEMICAL ENGINEER
 • Ï..Kj;Jf;Fkhh;
  ( M28404 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/07/1986
  gps;iskhh;
  B.E, MBA
 • Ô..uhN[];
  ( M28448 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/07/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLAMO IN PHOTOGRAPHY
 • Õ.Kj;JFkhh;
  ( M8786 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/01/1984
  gps;iskhh;
  10
 • Î..re;Njh\\;Fkhh;
  ( M28392 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/03/1990
  fTz;lh;
  ITI
 • Ã.nghd;uh[h
  ( M28475 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/08/1980
  kwth;
  I.T,I,BA
 • Ð.ghyh[p
  ( M28466 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/07/1972
  fTuhehAL
  BA PGDCA
 • Ô..mUz;uh[; ghz;bad;
  ( M28458 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/09/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E.
 • Õ..rptnuq;fehjd;
  ( M28484 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/07/1981
  nrl;bahh;
  10TH
 • É..nre;jpy;fz;zd;
  ( M28485 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/07/1978
  ,y;yj;Jg;gps;is
  12
 • Ô..tpda; Fkhh; uhkr;re;jpud;
  ( M28487 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/04/1978
  tp];tfh;kh
  PHD MICRO BIOLOGY
 • Ã.Ä..rf;futh;j;jp
  ( M28489 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/04/1985
  ehlhh;
  B.TECH, MSC (ICT-ARD)
 • Å..mwptofd;
  ( M28283 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/09/1984
  gps;iskhh;
  BA
 • Ï..jpyPgd;
  ( M28523 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/03/1988
  Nrh;thh;
  B.COM.,M.B.A
 • Ï..gpufh\;
  ( M28524 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/07/1982
  gps;iskhh;
  B.COM
 • Ã..`hp`utpehafk;
  ( M28506 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/12/1975
  gps;iskhh;
  D.T.ED, BA (ENGLISH) B.ED
 • Ò.KUfd;
  ( M3017 )
  jpUkzkhfhjtu;
  09/05/1982
  ehlhh;
  10TH
 • Õ..uhk;Fkhh;
  ( M28537 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/06/1986
  ehAL
  B.TECH (BIO TECH)
 • Ã.Ø..rptf;Fkhh;
  ( M28538 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/02/1985
  gps;iskhh;
  BBA
 • Ô..n[agpufh\\;
  ( M28511 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/01/1986
  gps;iskhh;
  BA
 • Õ..ntq;flRg;gpukzp
  ( M28439 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/02/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  E.C.E , DIPLOMO
 • É.kzpfz;ld;
  ( M28520 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/08/1974
  nrl;bahh;
  +2
 • Å..rutzh
  ( M28553 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/10/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MSC.(CS)., B.ED
 • Ï.jq;fJiu
  ( M5703 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/01/1984
  Kjypahh;
  B COM
 • k.khhprq;fh;
  ( M28545 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/02/1985
  ahjth;
  MA,B.ED,M.PHIL
 • Å..uh[htp];tehjd;
  ( M28584 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/11/1979
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  10TH
 • s.uhN;[];
  ( M28582 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/08/1983
  ftuhehAL
  GME
 • Æ..tpNdhj;
  ( M28587 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/09/1980
  ehlhh;
  BE.,MBA
 • Ô.fpUj;jpfh Re;jphp
  ( M28565 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/12/1989
  ahjth;
  B,TECH (IT)
 • Ô..uh[;Fkhh;
  ( M28555 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/03/1982
  ehAL
  ITI
 • Å..mUz;
  ( M28559 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/11/1975
  ehlhh;
  +2
 • Í..rghpfphPrd;
  ( M28547 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/04/1989
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE.,MBA
 • Nfhgpehj;
  ( M28619 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/12/1981
  ehAL
  ITI
 • Ò.rPdpthrd;
  ( M28648 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/01/1988
  tp];tfh;kh
  DME
 • Ï.Ô.fz;zd;
  ( M28656 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/08/1977
  ahjth;
  B.COM
 • Î..Re;jh;uh[;
  ( M28633 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/07/1984
  ehAL
  B.TECH
 • Æ..kzpfz;ld;
  ( M28637 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/06/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.BM.,C.C.N.A
 • Õ..nry;tFkhh;
  ( M28643 )
  jpUkzkhfhjtu;
  22/11/1979
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DME(DESIGNING ENGINNEAR)
 • Ì..uhN[];Fkhh;
  ( M28575 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/12/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.B.M
 • Ï..Nfhtpe;jehjd;
  ( M28657 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/10/1986
  ehlhh;
  +2
 • Ï.MW%fk;
  ( M28665 )
  jpUkzkhfhjth;
  06/01/1988
  ,y;yjJg;gps;iskhh;
  MCA
 • Ä..Nfhtpe;juh[;
  ( M28669 )
  jpUkzkhfhjth; "
  10/12/1982
  ehAL
  +2
 • Ð.fhu;j;jpNfad;
  ( M3789 )
  jpUkzkhfhjtu;
  00/12/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BSC,MBA
 • Ã.uhkfpU\;zd;
  ( M1231 )
  jpUkzkhfhjtu;
  27/04/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;;
  B.SC,MBA
 • Æ.nIaf;Fkhh;
  ( M28678 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/02/1983
  ehAL
  DEEE
 • Ò..fhsP];tud;
  ( M28676 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/02/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  10TH
 • Í..khlrhkp
  ( M28721 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/06/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  ITI ELECTRICIAN
 
முன்னுரிமை மணமகள்
 • Ò.gTd;nry;tp
  ( F16783 )
  jpUkzkhfhjtu;
  24/01/1984
  Nrh;thh;
  BSC
 • Õ.NuZfhNjtp
  ( F18950 )
  jpUkzkhfhjtu;
  08/01/1988
  gps;iskhh;
  BSC, MBA
 • Í..Nutjp
  ( F21533 )
  jpUkzkhfhjtu;
  10/06/1988
  gps;iskhh;
  M.SC.,DCA
 • Ï.R[pjhNjtp
  ( F50057 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/08/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.Sc, MBA,PGDCA,BA(Hindi)
 • Ð.kPdhl;rpNjtp
  ( F51512 )
  jpUkzkhfhjth;
  06/03/1992
  gps;iskhh;
  B.E (E & I)
 • Ò.tp[anyl;Rkp
  ( F52426 )
  kWkzk;
  17/05/1984
  kWkzk;
  (B.Com)
 • Í..fdfts;sp
  ( F28028 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/01/1993
  gps;iskhh;
  B.COM(CA)
 • Í..Rjh
  ( F50902 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/08/1990
  ehlhh;
  B.E (Aeronautical)
 • Ô..rptrq;fhp
  ( F28064 )
  rl;lg;gb tptfhuj;J Mdtu;
  03/08/1985
  gps;iskhh;
  M.A.,M.ED.,
 • Õ..gphpajh;rpdp
  ( F28107 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/11/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E(CSE)
 • Ô.Njtpg;gphpah
  ( F15121 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/07/1990
  nrl;bahh;
  MCA
 • Ê..fPh;j;jpfh
  ( F28110 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/02/1992
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E (E.I.E.)
 • Í..Rgj;uh
  ( F50267 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/04/1989
  ehlhh;
  M.SC(CS)
 • Ô..rpe;J (v) kPdhl;rp
  ( F28094 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/12/1990
  nrl;bahh;
  MSC
 • Ò.Rfd;ah
  ( F28157 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/01/1989
  ehlhh;
  M.SC (BIO-INFORMATICS)
 • Í..Nfhkjp
  ( F28194 )
  jpUkzkhfhjth;
  30/07/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.SC.,M.PHIL.,B.ED
 • Õ..kfhnyl;Rkp
  ( F28288 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/05/1990
  gps;iskhh;
  B.COM
 • Í..jpt;ah
  ( F28304 )
  jpUkzkhfhjth;
  30/01/1990
  ehlhh;
  B.E (CIVIL)ME(STRUCT)
 • Ï..Nufh
  ( F52528 )
  kWkzk;
  21/03/1986
  fs;;sh;
  BA
 • Ô.nu[pjh Fkhhp
  ( F27898 )
  jpUkzkhfhjth;
  06/12/1989
  gps;iskhh;
  BE, IT MBA
 • Í..Kj;Jnyl;Rkp
  ( F28431 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/07/1981
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  10TH
 • Æ..,e;jpuhNjtjh];
  ( F28494 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/05/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.TECH (IT)
 • Ã.Nkhfd Re;jup
  ( F1261 )
  jpUkzkhfhjtu;
  12/01/1985
  tp];tfh;kh
  M.SC,BED
 • Õ.[Pth
  ( F27704 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/01/1988
  Fwpg;gpltpy;iy
  BCA,MBA
 • Ò..fphp[h
  ( F28525 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/02/1993
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E,(ECE)
 • Ç..nrk;nghd;khzpf;fk;
  ( F28522 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/10/1987
  nrl;bahh;
  B.E
 • É.Ä.Nahfuhzp
  ( F28644 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/04/1987
  kwth;
  B.SC(NURSING)MBA MSW
 
 
90-A, புதுஜெயில் ரோடு,
மதுரை கோட்ஸ் எதிர்புறம் மாடியில்,
மதுரை-16, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
PHONE: 0452-4250666 , 9790662324
sribalamuruganmatrimony@yahoo.com
WWW.SRIBALAMURUGANMATRIMONY.COM
 
 
gps;iskhh;  (3391)
nrl;bahh; (2971)
ehlhh; (2888)
ehAL (2759)
tp];tfh;kh (1883)
Nrh;thh; (1251)
ahjth; (1135)
kWkzk; (852)
gps;iskhh; (616)
fs;sh; (604)
kwth; (459)
nrl;bahh;; (284)
Kjypahh; (279)
td;dpah; (198)
gpuhkpd; (195)
nul;bahh; (172)
fTz;lh; (160)
mUe;jjpah; (146)
nrl;bahu; (128)
K];yPk; (119)
kUj;Jth; (99)
%g;gdhu; (85)
ehlhu; (78)
tPu irtk; (69)
tz;zhh; (31)
Ntshh; (29)
ehah; (27)
ehaf;fh; (22)
fs;;sh; (19)
mfKilah; (10)
%];yPk; (7)
giwah; (4)
ts;Sth; (4)
rhypah; (4)
Fwth; (4)
cilahh; (2)
ehaH (1)
Iah; (1)
Nghah; (1)
Njth; (1)
 
COPY RIGHT 2012 © SRI BALAMURUGAN MATRIMONY